Produkty

Wilgotnościomierze B - Opis zastosowań

W dziale wilgotnościomierzy prezentowane są mierniki wilgotności drewna i innych materiałów budowlanych. Mierniki te mogą być wykorzystywane na każdym etapie budowy do oceny warunków wilgotnościowych występujących w danym obiekcie budowlanym. Wahania wilgotności materiałów mogą być wynikiem oddawania do otoczenia tzw. wilgotności technologicznej, mogą wynikać z wahań wilgotności powietrza w otoczeniu a także mogą powstać na skutek pęknięcia rury wodociągowej lub powodzi. W każdym jednak przypadku, niezależnie od powodów wystąpienia wilgotności, niezbędna jest wiedza o jej poziomie, bowiem umożliwia ona podjęcie decyzji związanych z wykonywaniem kolejnych robót budowlanych lub renowacyjnych. Mierniki wilgotności prezentowane na naszej stronie pracują w oparciu o różne metody pomiarowe: 1) pojemnościową, 2) konduktometryczną i 3) higrometryczną.
Metoda pojemnościowa
Ocena wilgotności metodą pojemnościową polega na pomiarze pojemności elektrycznej materiałów za pomocą sond kondensatorowych, wytwarzających zmienne pole elektryczne o małym natężeniu. Są to mierniki bezinwazyjne, wykorzystujące znaczne różnice pojemności materiału suchego (stała dielektryczna ≈ 1) oraz wody (stała dielektryczna ≈ 80). Zmiana wilgotności materiału powoduje wzrost lub spadek pojemności kondensatora. Mierniki tego typu stosowane są w celu uzyskania szybkiej oceny poziomu wilgotności w warstwie powierzchniowej materiału do głębokości około 3cm.
Metoda konduktometryczna
W metodzie konduktometrycznej wykorzystuje się zmiany przewodności elektrycznej materiałów w wyniku zmian ich wilgotności. Jest to metoda inwazyjna polegająca na zastosowaniu penetracyjnych elektrod igłowych. Przy zastosowaniu tej metody można dokonać pomiaru wilgotności w dowolnym punkcie i na dowolnej głębokości.
Metoda higrometryczna
Metoda higrometryczna umożliwia pomiar wilgotności materiału poprzez wilgotność względną powietrza pozostającego w równowadze wilgotnościowej z badanym materiałem. Metodę tę stosuje się najczęściej do oceny wilgotności podłoży betonowych. Wykorzystuje się w niej higrometryczne sondy pomiarowe i tulejki plastikowe umieszczane we wcześniej wydrążonych otworach. Najlepiej, jeśli otwory zostaną wywiercone na 24 godziny przed dokonaniem pomiaru. Jeśli dokonanie pomiaru podpowierzchniowego jest z jakiegoś względu niepraktyczne lub niechciane (choć jest to najlepsza technika badania wilgotności podłoży betonowych) można wówczas zastosować higrometryczną sondę pomiarową w połączeniu z powierzchniową nakładką wilgotności umieszczaną na badanej powierzchni. Z reguły używa się jej gdy w podłodze położone są już rury ogrzewania podłogowego.